Hírek‎ > ‎

2010.01.26. - Régi rítusú mise 2010. február 8-án - hirdetés

Talmácsi József, 2010. jan. 26. 12:45   [ 2010. aug. 29. 11:54 frissítve ]

„Bölcsességet szól az igaz szája s igazságot beszél nyelve, az Úrnak törvényét őrzi az Ő szívében.” (A hitvallók miséjének introitusa)

2010. február 8-án (hétfőn) 18.30 órakor

énekes-orgonás nagymise

lesz

a római rítus rendkívüli formájában

a kecskeméti Piarista Templomban.

Orgonál: Terenyei László kántor      

Hirdetés:    Hírporta

                     Hírös Naptár

Énekrend:

Introitus:  

ÉE 663


Kyrie:                         

ÉE 411

 

Gloria:

ÉE 421

 

Graduale:

ÉE 664


Traktus:                      

GH 469

 

Felajánlási ének:       

ÉE 154

 

Sanctus:

ÉE 446

 

Úrfölmutatásra: 

ÉE 161

 

Agnus:

ÉE 460

 

Communio:                 

ÉE 600


Kivonulásra:

ÉE 190


 
            Miseordinárium: Missa mundiMáthai Szent János hitvalló † 1213. Bilincsbe vert rabszolgával együtt ábrázolják.
A foglyok kiváltására alakult Trinitárius Rend alapítója. Rendje arra a hősies és abban a korban nagyon időszerű feladatra vállalkozott, hogy a fogságba jutott keresztényeket kiváltsa.
Carreno de Miranda: Máthai Szent János miséje (Louvre)

Mikor Szent János első miséjét mutatta be az Úrnak, mennyei jelenést látott. Megjelent előtte egy angyal ragyogó fehér ruhában, rajta piros-kék kereszttel, és védőn tárta ki karját két rabszolga fölé. Az egyik keresztény, a másik mór volt.
A jelenés láttára a szent elragadtatásba esett. S ekkor megvilágosodott előtte, hogy Isten a foglyok szabadítására hívja.
Mennyezetszekkó a makkosmáriai kegytemplomban: a szerviták a hódolata az elődök, a trinitáriusok előtt. A fekete habitusú szervita szerzetes tiszteletből letérdel a Fogolykiváltó Boldogasszony képe előtt, amit egy trinitárius szerzetes tart. A jelenetet a mohamedánok fogságából szabadult keresztény rabok veszik körül széttört láncaikkal.

Hitvallók miséje (Os justi)

Introitus (Zsolt 36,30-31)
Bölcsességet beszél az igaznak szája, és igazságot szól nyelve: szívében van Istenének törvénye.
(Zsolt 36,1) Ne irigykedjél az elvetemültekre, ne féltékenykedjél a gonosztevőkre. Dicsőség.


Oratio
Isten, ki Szent János által égi rendelésből megalapítottad a legszentebb Szentháromság szerzetesrendjét a szaracénok foglyainak kiváltására, engedd, kérünk, hogy érdemei támogatásával,
a Te segítségeddel a test és a lélek szolgaságából megszabaduljunk. A mi Urunk.


Szentlecke a Bölcsesség könyvéből (Sir 31, 8-11)
Boldog az az ember, ki hiba nélkül vagyon, és nem tévedt meg az arany miatt, és nem bizakodott sem pénzben sem kincsben! Ki az, hogy magasztalhassuk, mert csodát tett életében. Megállta ebben a próbát és feddhetetlen maradt, legyen a dicsérete örök. Mert véthetett volna, de nem vétett, gonoszt tehetett volna, de nem tett. Biztonságban vannak ezért javai az Úrnál, s a szentek egész gyülekezete hirdeti alamizsnáit.

Graduale (Zsolt 91, 13.14)
Virul majd az igaz, mint a pálma, gyarapszik, mint a Libanon cédrusa! (Zsolt 91,3) Hirdetni reggelenkint kegyelmedet, éjjelente hűségedet.


Traktus (Zsolt 111,1-3)
Boldog az az ember, aki az Urat féli; és parancsaiban nagy tetszését leli! Hatalmas lesz a földön ivadéka, az igazak nemzedéke áldott leszen. Dicsőség és gazdagság lesz házában: és igazsága mindörökre megmarad.


Evangélium (Lk 12, 35-40)
Az időben: Mondá Jézus tanítványainak: Legyenek felövezve csípőitek, és égő gyertyák kezeitekben; magatok meg hasonlók olyan emberekhez, kik urukat várják, midőn visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal megnyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, kiket midőn megjön az Úr, ébren talál; bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, asztalhoz ülteti őket és odaáll szolgálni nekik. És ha a második őrváltáskor és a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok ama szolgák. Azt pedig tudjátok meg, hogy ha tudná a házigazda, mely órában jön a tolvaj, bizonyára ébren volna, és nem engedné házába betörni. Ti is legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.


Offertorium (Zsolt 88,25)
Vele lesz hűségem és kegyelmem, és felemelkedik a szarva nevemben.


Secreta
A dicséret áldozati adományait elhoztuk neked, Urunk, szentjeid emlékezetére, általuk remélve szabadulást a jelen és a jövendő bajoktól.  A mi Urunk.


Communio (Mt 24,46-47)
Boldog az a szolga, kit mikor ura eljövend, ébren talál: bizony mondom nektek, hogy minden vagyona fölé rendeli őt.


Postcommunio
Mennyei étellel és itallal megerősödve, alázatosan kérünk, Istenünk, hogy akinek az emlékezetére magunkhoz vettük, annak imádsága oltalmazzon minket. A mi Urunk.

A szentmise magyarázata (Pius Parsch: Üdvösség éve, Bp. 1936.)

A mai szent titok legjellegzetesebb képe az éber szolgáról szóló példabeszéd, aki "csípőjét felövezve, égő lámpással a kezében várja az Urat", ha majd visszajön. Ilyen volt szentünk élete. A földi élet éjszakájában állandóan útra készen állott, és istenszeretetének lámpása fényesen égett. Egész élete várakozás volt az Úr eljövetelére. S mikor a halálban az Úr "zörgetett" nála, "azonnal megnyitott neki". "Ébren találta őt az Úr" s fölvitte a mennyei lakomásházba, s ott maga szolgál neki. Az evangélium azonban nekünk is szól. Az áldozatban és áldozásban titokzatosan beteljesedik, hogy az Úr zörget nálunk, mi ajtót nyitunk neki, ő meghív lakomájára s "transiens ministrabit"  - átmegy közöttünk, s szolgál nekünk. Átmegy közöttünk, - ez a legtalálóbb kifejezés az eucharisztiára, szemben a mennyországgal, ahol majd "örökké élvezzük istenségét". Föladatunk most az, hogy a szenttel együtt virrasszunk, fölövezkedve, égő lámpással a kezünkben. Akkor már most is részesedünk abban, hogy "javai fölé rendel minket". Ismét láthatjuk, milyen erősen hat a communio-ének, ha az áldozás pillanatában imádkozzuk, akkor, "amikor az Úr jön". A mise saját orációja a szent életének tanulságát tartalmazza a mi életünkre: szabadítsuk ki "testünket és lelkünket a szolgaságból"!