Hírek‎ > ‎

2010.05.16. - Hálaadó mise június 7-én

Talmácsi József, 2010. máj. 16. 11:58   [ 2010. nov. 14. 10:37 frissítve ]
"Jöjj el Szentlélek, töltsd be híveid szívét."

2010. június 7-én (hétfőn) 18.30 órakor

hálaadó énekes nagymise,

TE DEUM

lesz

a római rítus rendkívüli formájában

a kecskeméti Piarista Templomban.

A zenei szolgálatot a Piarista Templom Liturgikus Kórusa látja el: gregorián tételek, többszólamú művek és népénekek hangzanak fel.

Misefüzet

               HIRDETÉS:        Hírporta

                                              Hírös Naptár


Hálaadó mise - votívmise a Szentlélekről
(Missa pro gratiarum actione - Missa de Spiritu Sancto)


Introitus (Bölcs 1,7)
Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét; s ami egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról. (Zsolt 67,2) Felkél az Isten, és elszélednek ellenségei, elfutnak előle, kik őt gyűlölik. Dicsőség...


Könyörgés
Isten, ki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által oktattad, add meg nekünk, hogy ugyanazon Lélekben a jót megszeressük és vigasztalásában mindig örvendjünk.
Isten, kinek irgalma határtalan és jóságának kincse végtelen; hálát adunk szent Fölségednek a nyert ajándékokért és szüntelenül kérjük kegyességedet, hogy te, aki az esedezők kéréseit teljesíted, el ne hagyd őket, hanem készítsd el a jövendő jutalomra. A mi Urunk. 


Szentlecke az Apostolok cselekedeteiből (Csel 8,14-17)

Ama napokban: Midőn az apostolok, kik Jeruzsálemben voltak, meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten igéjét, elküldék hozzájuk Pétert és Jánost, kik odajövén, imádkoztak értük, hogy elnyerjék a Szentlelket, mert az még egyikükre sem szállott le, hanem csak meg valának keresztelve az Úr Jézus nevében. Ekkor rájuk tevék kezüket s azok elnyerék a Szentlelket. 


Graduale (Zsolt 32,12.6)
Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr; az a nép, melyet az Úr tulajdonául kiválasztott. Az Úr igéje alkotta az egeket; szájának lehelete minden seregüket.


Alleluja

Alleluja, alleluja. Jöjj el Szentlélek, töltsd be híveid szívét és gyújtsd fel bennük szereteted tüzét.
Alleluja.


Evangélium (Jn 14,23-31)

Az időben: Mondá Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki szeret engem, az én beszédemet megtartja; és Atyám is szeretni fogja őt, és hozzája megyünk, és lakóhelyet szerzünk nála. Aki engem nem szeret, az én beszédeimet nem tartja meg; a beszéd pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyáé, ki engem küldött. Ezeket szólottam nektek, nálatok lévén. A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, kit az Atya az én nevemben küld, az majd megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondottam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek; nem miként a világ adja, adom én nektek. Ne riadjon meg szívetek, és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondottam nektek: Elmegyek és hozzátok jövök. Ha szeretnétek engem, csak örülnétek annak, hogy az Atyához megyek; mert az Atya nagyobb nálamnál. És most megmondottam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy midőn meglesz, higgyetek. Immár nem sokat fogok beszélni veletek; mert jön e világ fejedelme; de énbennem semmije sincsen; hanem, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát; és amint meghagyta nekem az Atya, úgy cselekszem.


Offertorium (Zsolt 67,29-30)
Erősítsd meg, Isten, amit köztünk készítettél; Jeruzsálemi templomodból királyok hozzanak neked ajándékot.Secreta

Kérünk, Urunk, szenteld meg ezeket a felajánlott ajándékokat; és szívünket a Szentléleknek felvilágosítása által tisztítsd meg.
Ez áldozat illatát fogadd el, Urunk, hálaadásunkkal együtt és tedd meg, hogy akiket kegyesen meghallgattál és épségben megóvtál, őrizd meg a jövőben is minden bajtól, hogy szolgálatodban és szeretetedben növekedjenek . A mi Urunk.Communio
(Csel 2,2.4)

Hirtelenül zaj támada az égből, ahol ültek, olyan, mint a heves szélvész zúgása. És mindnyájan betelének Szentlélekkel és hirdették Isten nagy tetteit.


Postcommunio

A Szentléleknek ránk áradása tisztítsa meg, Urunk, szívünket és harmatja szívünk mélyéig hatolva, termékenyítse meg azt.
Isten, ki a benned remélők közül senkit sem hagysz túlságosan szenvedni, hanem kegyesen meghallgatod a kéréseket; hálát adunk neked, hogy elfogadtad áldozatunkat és imádságainkat, és áhítattal kérünk, hogy a magunkhoz vett misztériumok által minden bajtól megszabadulhassunk. 
A mi Urunk.
A Veni Sancte
Elmélkedés az alleluja verzusáról
(Pius Parsch: Üdvösség éve, Budapest 1937., II. kötet, 423-425)

  
 Az Egyház többnyire a Szentírás szavaival szól az Istenhez, mintha csak félne a sajátjával beszélni hozzá. Ha mégis megteszi, szavai igen tartalmasak. A természet évszázadokig dolgozik az átlátszó, szabályos hegyi kristályok kialakulásán. Így formálja az Egyház is a maga Istenhez intézett szavait. Bensőséges szeretetéből, sóvárgásából, imádságából, hitéből kristályosodnak ki azok a századok folyamán. Ez áll erre az egyszerű, de mélységes imádságra is: "Jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét, gyújtsd fel bennük szereteted tüzét!" Valahányszor énekelik vagy mondják ezt az imádságot, az Egyház letérdeltet bennünket.
    a,
Veni jöjj! Ennek a szónak története van. A zsidó nép szája hangoztatta, mielőtt Krisztus eljött volna a világra. Úgy hívták a Megváltót, hogy az "eljövendő". Ezért kérdezte Szent János: "Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?" A szót átvették az első keresztények, s vele fejezték ki parúzia-várásukat. Hiszen az angyalok azt mondták a távozó Mesterről: "Galileai férfiak, mit néztek az égre? Jézus így jön el ismét..." Az ősegyház minden istentisztelete a vágyódó "Maranatha"-val fejeződött be: Jöjj, Uram! Nem csodálkozhatunk rajta, ha az Egyház bevette ezt a szót liturgiájába is. Gondoljunk csak az ádventi Ó-antifónákra. Ott is ezzel a szóval hívjuk a Megváltót: Veni jöjj megváltásunkra! Így azt is értjük, hogy a Szentlélek eljövetele után is ezzel a szóval fohászkodik az Egyház. Fölmerül azonban a kérdés: hát nincs már közöttünk a Szentlélek? Miért kell őt hívogatni? Igaz, közöttünk van, és mégis jönnie is kell. Amint Keresztelő Szent János is azt kellett hogy mondja a főtanács embereinek: "Közöttetek áll az, akit ti nem ismertek." Így van a Szentlélekkel is. Benn lakik az Egyházban, benn a lélekben. De nem ismerjük. Akadályozzuk munkálkodását. Az erő megvan, de le van kötve, alszik. Az a szó, hogy jöjj, annyit jelet tehát, hogy fejtsd ki erődet, tépd szét a kötelékeket, amelyeket emberi akarat rak reád.
    b,
A Szentlélek. Vizsgáljuk a Szentlélek nevét. Krisztus szívesen hívta őt Paraklétosznak. Ezt kétféleképpen is fordítják: tanácsadónak és vigasztalónak. De azután maga az Úr kétszer Szentléleknek is nevezi. A szekvenciában szegények Atyja, adományok osztogatója, szívek világossága a neve. Szívesen mondják Isten jobbkeze ujjának is. De tulajdonképpeni neve mégiscsak a Szentlélek. Figyelmeztet bennünket az a név, hogy mi is szentek és lelkiek legyünk. Csak akkor lehetünk a Lélek hordozói, ha magunk is szentségre törekszünk, s nem testi, hanem lelki emberek vagyunk.
    c,
Töltsd el híveid szívét. Az ünnepről szóló híradásban is ott találjuk az "eltölteni" szót. "Mindnyájan elteltek Szentlélekkel." Legyen a szívünk, a lelkünk edény, amelyet a Szentlélek megtölt kegyelmeinek nemes borával, és pedig csordultig tölt. Üres edények legyünk. Ne legyünk eltelve önszeretettel, saját magunk sötétségével, jómagunkkal. Mert akkor a Szentlélek nem öntheti drága nedűjét a szívünkbe.
    d, Mi ez a drága nedű? Megmondja az utolsó mondat: "Szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk." Tehát a szeretet a Szentlélek ajándéka, az Isten és a felebarátaink iránt való szent szeretet. Krisztus azt mondja a Szentlélekről: "Az enyémből vesz majd." Krisztus szeretetparancsa most már a Szentléleké: a te szeretetedet gyullaszd fel. S ez a szeretet tűz. Ezért jelent meg a Szentlélek tűznyelvek alakjában. Mi is "Szentlélekkel és tűzzel kereszteltettünk meg." A tűz világít, melegít, éget és tisztít. Bárcsak lenne ma ilyen tűz a Szentlélek. Hadd oszlatná el szívünk sötétségét, fagyosságát, hadd égetne el benne mindent, ami léha és bűnös, s tisztítaná meg lelkünket, hogy színarany lenne Krisztus koronája számára.