Hírek‎ > ‎

2010.09.16. - Szent angyalok miséje szeptember 20-án

Talmácsi József, 2010. szept. 16. 12:22   [ 2010. okt. 5. 9:46 frissítve ]

Áldjátok az Urat, minden angyalok, ti erővel hatalmasok, kik teljesítitek szavát."

(Zsolt 120,20)

2010. szeptember 20-án (hétfőn) 18.30 órakor

énekelt nagymise

lesz

a római rítus rendkívüli formájában

a kecskeméti Piarista Templomban.

A zenei szolgálatot a Piarista Liturgikus Kórus látja el. 
Votívmise a szent angyalokról


Introitus (Zsolt 102,20)
Áldjátok az Urat, angyalai mind, ti erős hősök, kik teljesítitek szavát, mihelyt meghalljátok parancsának hangját. (Zsolt 102,1) Áldjad, lelkem, az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Dicsőség az Atyának. Áldjátok...Könyörgés
Isten, ki csodálatos rendben kiosztod az angyalok és az emberek szolgálatát, engedd meg kegyesen, hogy akik mindenkor neked szolgálnak a mennyben, azok védjék életünket a földön. A mi Urunk.


Szentlecke Szent János apostol Jelenéseinek könyvéből (Jel 5,11-14)

Ama napokban: Hallám sok angyal szavát a trón körül, s az élőlényekét, és a vénekét, és számuk ezernyi ezer vala, kik nagy szóval mondták: Méltó a Bárány, aki megöletett, hogy övé legyen a hatalom és istenség és bölcsesség és erő és tisztelet és dicsőség és áldás! És minden teremtményt, mely az égben van és a földön és a föld alatt, és amely a tengeren és abban van, mindezeket hallám, amint mondták: A trónon Ülőnek és a Báránynak áldás és tisztelet és dicsőség és hatalom, örökkön-örökké! És a négy élőlény mondá: Amen! És a huszonnégy vén arcra borula és imádá az örökkön-örökké élőt.


Graduale
(Zsolt 148,1-2)

Dicsérjétek az Urat az egekből, dicsérjétek őt a magasságban. Dicsérjétek őt, angyalai mind, dicsérjétek őt, seregei mind.


Alleluja
  (Zsolt 137,1-2)

Alleluja. Magasztallak az angyalok színe előtt, leborulok szent templomod felé, s áldást mondok nevednek. Alleluja.


Evangélium
(Jn 1,47-51)

Az időben: Látván Jézus a hozzájövő Natánaelt, mondá felőle: Íme az igaz izraelita, kiben nincs álnokság. Kérdezé őt Natánael: Honnan ismersz engem? Felelvén Jézus, mondá neki: Mielőtt Fülöp téged hívott volna, mikor a fügefa alatt voltál, láttalak téged. Felelé neki Natánael és mondá: Rabbi! Te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya. Felelvén Jézus, mondá neki: Mivel azt mondottam neked: Láttalak téged a fügefa alatt, hiszel; nagyobb dolgot fogsz látni ezeknél. És mondá neki: Bizony, bizony mondom nektek, látni fogjátok az eget megnyílni, és az Isten angyalait föl- és leszállani az Emberfia fölött.


Offertórium
(Jel 8,3-4)

Megálla az angyal a templom oltára előtt arany tömjénezővel a kezében, és sok jó illatszer adaték neki, és fölszálla a jó illatszerek füstje az Isten színe elé.


Secreta

Elhoztuk Neked, Urunk, a dicséret adományát és alázatosan kérünk, hogy az angyal értünk közbenjáró könyörgésére egyrészt kiengesztelődötten fogadd el, másrészt engedd, hogy a mi üdvösségünkre váljék. A mi Urunk.


Communio

Angyalok, Arkangyalok, Trónok és Uraságok, Fejedelemségek és Hatalmasságok, mennyei Erők, Kerubok és Szeráfok, áldjátok az Urat mindörökké.


Postcommunio

A mennyei áldással betöltve, Urunk, alázattal kérünk, hogy amit gyarló szolgálatunkkal végzünk, a szent angyalok és arkangyalok segítségével magunkra hasznosnak érezzük. A mi Urunk.