Hírek‎ > ‎

2010.10.11. - Kecskeméti szertartások a Magyarok Nagyasszonya Egyházzenei Napok keretében

Talmácsi József, 2010. szept. 26. 11:32   [ 2010. okt. 7. 23:17 frissítve ]
"Mily boldog vagy, Szűz Mária, bensődben: az örök atyának Fiát hordozhattad."

2010. október 11-én (hétfőn) 18.30 órakor,

Szűz Mária istenanyaságának ünnepén,

a Magyarok Nagyasszonya Egyházzenei Napok keretében

énekelt ünnepi nagymise

lesz

a római rítus rendkívüli formájában

a kecskeméti Piarista Templomban.

Celebráns: Kovács Ervin Gellért OPraem

A zenei szolgálatot a Piarista Liturgikus Kórus látja el: gregorián tételek, többszólamú mű és népénekek hangzanak fel.

A szentmise után, 19.30-kor ünnepélyes vesperást imádkozunk többszólamú tételekkel.A Magyarok Nagyasszonya Egyházzenei Napok programja innen letölthető.

Részletek a programfüzetből:

╔═                                                                          ═╗

Magyarok

Nagyasszonya

Egyházzenei

Napok • 2010. október 6–16.

Budapest–Gödöllő–Kecskemét

Telki–Várpalota–Veszprém–Zsámbék


A Magyarok Nagyasszonya Nemzetközi Egyházzenei Fesztivál több mint tíz éves sorozatát folytatva idén a Magyarok Nagyasszonya Egyházzenei Napok időszaka mutatja meg azt a sűrű liturgikus hátteret, melynek medrében a Fesztivál a korábbi években is folyt. A szkólák, a liturgikus kórusok, a kántorátusok, az énekes iskolák, a közép- és felsőfokú egyházzenei tagozatok liturgikus működése már évtizedek óta meghatározza jónéhány budapesti és vidéki templom egyházzenei életét és annak színvonalát. A gregorián dallamok latin és magyar nyelvű éneklése, az egyszerűbb és díszesebb egyházi polifónia, valamint a nemes magyar népének ápolása folyamatosan egy irányba tereli a liturgikus zenét művelő gyermek, ifjúsági és felnőtt együttesek működését. A Magyarok Nagyasszonya Egyházzenei Napok zsolozsma- és miseliturgiáit ugyanaz a zenei gondosság jellemzi, mint amelyik áthatja ezeknek az énekes testületeknek egész évben nyújtott, rendszeres tevékenységét.

Október 11., hétfő

KECSKEMÉT Piarista Plébániatemplom • Jókai u. 1.

18.30: Hagyományos római (tridenti) szentmise Szűz Mária istenanyaságáról latin és magyar nyelvű gregorián és többszólamú tételekkel

19.30: Ünnepélyes vesperás többszólamú tételekkel

(km.: Piarista Liturgikus Kórus • vez.: Katonáné Szabó Judit)A Boldogságos Szűz Mária anyasága

Maternitatis B.V.M.


Introitus (Iz 7,14)
Íme, egy Szűz méhében fogan és Fiat szül, és neve Emmánuelnek fog hivatni. (Zsolt 97,1) Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Dicsőség. Íme, egy Szűz...Könyörgés
Isten, ki azt akartad, hogy Igéd az angyali üzenetre a Boldogságos Szűz Mária méhében öltsön testet, add meg alázatos könyörgésünkre, hogy mi, akik őt valóban Isten anyjának hisszük, közbenjárására nálad segítséget nyerjünk. Ugyanazon a mi Urunk.


Szentlecke a Bölcsesség könyvéből (Sir 24,23-31)

Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, a félelemnek, beismerésnek és a szent reménynek. Nálam vagyon az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Jertek hozzám mind, kik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépesméznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Kik engem esznek, még inkább éheznek, kik engem isznak, még inkább szomjaznak; ki reám hallgat, meg nem szégyenül, kik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Kik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.


Graduale
(Iz 11,1-2)

Vessző sarjad Jessze törzsökéből, virág növekedik az ő gyökeréből. És megnyugszik rajta az Úr Lelke.


Alleluja
 

Alleluja, alleluja. Szűz szülője Istennek, Az, akit az egész világ nem tud befogadni, emberré lévén tebenned lakozott. Alleluja.


Evangélium
(Lk 2,43-51)

Az időben: Midőn visszatérőben voltak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, és nem vevék észre szülői. Vélvén pedig, hogy az útitársaságban van, menének egy napi utat, és keresék őt a rokonok és ismerősök között. És mikor nem találták, visszatérének Jeruzsálembe, keresvén őt. És lőn, három nap múlva megtalálák őt a templomban a tanítók közt ülve, amint hallgatá és kérdezé őket. Álmélkodának pedig mindnyájan, kik őt hallák, az ő okosságán és feleletein. És meglátván őt, elcsodálkozának. És mondá neki az ő anyja: Gyermekem, miért cselekedtél így velünk? Íme, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő pedig mondá nekik: Miért, hogy engem kerestetek? Nem tudtátok-e, hogy az én Atyám dolgaiban kell lennem? De ők nem érték a beszédet, melyet nekik mondott. Akkor hazatért velük, és Názáretbe méne, és engedelmes vala nekik.


Offertórium
(Mt 1,18)

Mikor el volt jegyezve az ő anyja, Mária, Józsefnek, úgy találtaték, hogy méhében fogant a Szentlélektől.


Secreta

A te kegyelmedből, Urunk, és a boldogságos, mindenkor szűz Máriának, Egyszülötted anyjának közbenjárása által ez a felajánlás szolgáljon az örök és a jelen élet javára és békéjére. Ugyanazon a mi Urunk.


Communio

Boldog vagy, Szűz Mária bensődben, mert az örök Atya Fiát hordoztad.


Postcommunio

Ez az egyesülés, Urunk, tisztítson meg a bűntől: és Isten Anyja, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására,  részeltessen a mennyei orvosságban. Ugyanazon a mi Urunk.A szentmise magyarázata (Pius Parsch: Üdvösség éve, Bp. 1936.)


A mise énekei Szűz Mária anyaságáról szólnak. Az első kettő (introitus és graduale) az Ószövetségből való, az áldozati cselekmény énekei pedig az Újszövetségből. Bevonuláskor Izajás próféta szavát halljuk: "Íme, egy Szűz méhében fogan és Fiat szül." Rögtön utána a 97. zsoltárt, a karácsonyi zsoltárt énekeljük: "Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett." Ez a csodálatos dolog Krisztusnak szűztől való születése. Az oráció a Roráte-miséből való, és a Theotokosban (Isten-szülő) való hitünket emeli ki: "mi, akik őt valóban Isten anyjának hisszük." A szentlecke a Szentírás legszebb részei közül való, amelyet az Egyház Szűz Máriára alkalmaz: "Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem." Hogy melyik ez a gyümölcs, megmondja az a messiási jövendölés, amelyet a graduale tartalmaz: "Vessző sarjad Jessze törzsökéből." A gyümölcs az Istenfia. Ezért áll elénk Szűz Mária, mint a "szép szeretet anyja". Hív bennünket: "Jertek hozzám mind, kik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel." Az alleluja-ének az "Isten szülőjét" magasztalja. Az evangéliumban első tekintetre a megtestesülés hírüladását vártuk volna, mégis a gyermek-Jézus elvesztését és megtalálását halljuk, mert éppen ez az esemény rázta meg rendkívüli módon Mária anyai szívét. Másrészt ekkor halljuk Krisztus első nyilatkozatát, amelyben Istent atyjának nevezi. Az offertoriumból Szűz Mária egyik leggyötrelmesebb órájának panasza csendül ki, amelyet Isten-anyaságáért kellett elszenvednie (Szent József kételkedése). A szentáldozásban mi is átérezzük a boldog Isten-anyaság örömét, és elénekeljük a kedves éneket: "Boldog vagy, Szűz Mária bensődben, mert az örök Atya Fiát hordoztad."