Hírek‎ > ‎

2011.01.24. - Hagyományos rítusú mise január 24-én

Talmácsi József, 2011. jan. 8. 12:58   [ 2011. jan. 16. 13:20 frissítve ]
"Harcold a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet." (1 Tim 6,11-16)

2011. január 24-én (hétfőn) 18.30 órakor,

Szent Timóteus püspök és vértanú ünnepén,

énekelt nagymise

lesz

a római rítus rendkívüli formájában

a kecskeméti Piarista Templomban.

A zenei szolgálatot a Piarista Templom Liturgikus Kórusa látja el:

gregorián tételek és népénekek hangzanak fel.

Orgonál: Valaczka János piarista növendék, a LFZE hallgatója
Szent Timóteus püspök és vértanú miséje

Introitus
(Sír 45,30)
Megkötötte vele az Úr a béke szövetségét, hogy ő lesz fejedelme, hogy őt és ivadékait illesse a főpapi méltóság mindörökre. Alleluja, alleluja. (Zsolt 131,1) Emlékezzél meg, Uram, Dávidról és minden gyötrődéséről. Dicsőség...Könyörgés
Tekintsd gyöngeségünket, mindenható Isten, és mivel a mi cselekedeteink súlyosan nehezednek reánk, Szent Timóteus vértanúd és püspököd dicsőséges közbenjárása oltalmazzon minket. A mi Urunk.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt leveléből (1 Tim 6,11-16)

Kedvesem! Igazságra, jámborságra, hitre, szeretetre, béketűrésre, szelídségre törekedjél! Harcold a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, amelyre hivattál s amelyre számos tanú előtt letetted a szép hitvallást. Parancsolom neked az Isten előtt, ki mindeneket éltet s Jézus Krisztus előtt, ki Poncius Pilátus alatt tanúságot tett ama szép hitvallás mellett, tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig, melyet meg fog mutatni annak idején a boldog s egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya, az urak Ura, ki egyedül bírja a halhatatlanságot, ki megközelíthetetlen világosságban lakozik, kit senki ember nem látott s nem láthat, kinek dicsőség és örök hatalom. Amen.


Graduale (Zsolt 88,21-23)
Megtaláltam Dávidot, a szolgámat, felkentem őt szent olajommal és kezem lesz a segítsége, karom az ő erőssége. Semmit sem tehet vele az ellenség és nem árthat majd neki a gonoszság fia.


Alleluja
(Zsolt 109,4)
Alleluja, alleluja. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
Alleluja.


Evangélium (Lk 14,26-33)

Az időben mondá Jézus a tömegnek: ha valaki hozzám jön és nem gyűlöli atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még önnön lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet nekem tanítványom. Nemde, aki közületek tornyot akar építeni, először leülvén kiszámítja a szükséges költségeket, hogy van-e miből befejezni, nehogy miután alapot vetett és nem bírta bevégezni, mind aki látja, csúfolni kezdje őt, mondván: ez az ember építeni kezdett és nem tudta befejezni? Avagy micsoda király az, aki háborúba indulván más király ellen, előbb le nem ül és meg nem fontolja, vajon képes-e tízezerrel szembeszállni azzal, ki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, akkor még annak távollétében követséget küld és békét kér. Így tehát mindaz közületek, ki nem mond le mindenről, amije van, nem lehet az én tanítványom.


Offertorium (Zsolt 88,25)
Vele lesz hűségem és kegyelmem, és fölemelkedik szarva nevemben.Secreta

A Szent Timóteus vértanúd és püspököd érdemeiért neked hozott adományokat fogadd el, Urunk, jóságosan és add, hogy örök segítségünkre legyenek. A mi Urunk.


Communio
(Zsolt 88,36-38)

Megesküdtem egyszer szentségemre, örökké tart ivadéka; és mint a nap, színem előtt a trónja; megmarad örökké, miként a hold, a hűséges égi tanú.


Postcommunio

A szent adományban való részvétel által megújítva kérünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Timóteus vértanúd és püspököd közbenjárására amit az áldozatban cselekedtünk, annak hatását is érezhessük . A mi Urunk.Szent Timóteus


    Timóteus, Pál munkatársa a fogságban is vele volt. Hogy mennyire megbecsülte őt Pál, kitűnik abból, hogy több levélben szerepel mint munkatárs vagy címzett. Pál képviseletében Tesszalonikába (1Tesz 3), Korintusba (1Kor 4,17; 16,10) és Filippibe (Fil 2,19-23) utazik. A filippieknek arról is beszél Pál, hogy mennyire ragaszkodik Timóteushoz, mivel Jézus ügyével törődik.

    A fiatal görög, Timóteus jellemképében talán az a legszebb vonás, hogy sohasem a saját személyét érvényesíti, hanem minden igyekezete az, hogy a szüntelenül tevékenykedő Pál útjából elhárítson minden akadályt.

    Amikor Efezus püspökeként nem kímélte egészségét, ezt a gondoskodó, atyai tanácsot kapta Páltól: ,,Ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori rosszulléted miatt egy kevés bort is'' (1Tim 5,23). A halálra készülő Pál utolsó levelében így vall Timóteusról: "Te követtél a tanításban, életmódom és életcélom tekintetében, a türelemben, az üldöztetésekben és a szenvedésekben" (2Tim 3,10--11). És így kéri római börtöncellájából: "Gyere, siess mielőbb!... Köpenyemet Troászban hagytam, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamen tekercseket" (2Tim 4,9.13).

    A hagyomány szerint Timóteus még sok éven át az efezusi egyház élén állt, és egy napon a Diana-templom szolgái a baccháns fölvonulások alkalmával agyonverték.

(www.katolikus.hu alapján)