Hírek‎ > ‎

2011.10.03. - Hagyományos rítusú mise Kis Szent Terézről

Talmácsi József, 2011. szept. 26. 13:27   [ 2012. ápr. 10. 13:02 frissítve ]
...elrejtetted ezeket a bölcsektől és okosaktól, és kinyilatkoztattad a kisdedeknek.”
(Mt 11,25)


2011. október 3-án (hétfőn) 18.30 órakor,

Kis Szent Teréz szűz ünnepén

énekelt nagymise

lesz

a római rítus rendkívüli formájában

a kecskeméti Piarista Templomban. 

A zenei szolgálatot a Piarista Templom Liturgikus Kórusa látja el.

Kis Szent Teréz szűz miséje


Introitus
(Én 4,8-9)

Jöjj a Libanonról, mátkám, jöjj a Libanonról, jöjj, megsebezted szívemet, mátkám, húgom, megsebezted szívemet.
(Zsolt 112,1)
Dicsérjétek az Urat, ti gyermekek, dicsérjétek az Úr nevét. Dicsőség...Könyörgés

Urunk, ki azt mondottad: ha nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek országába; add meg nekünk, kérünk, hogy Szent Teréz szűz nyomait alázatos és egyszerű szívvel követhessük, és így az örök jutalmat elnyerhessük. Ki élsz.

Szentlecke Izajás prófétától (Iz 66,12-14)

Ezeket mondja az Úr: íme én Sionra bocsátom a békét, mint folyamot, és mint megáradt patakot a nemzetek dicsőségét, hogy azt igyátok. Keblen hordoznak majd és térden becéznek titeket. Mint akit anyja becéz, úgy vigasztallak meg én titeket, és Jeruzsálemben vigasztalást leltek. Meglátjátok és örül majd szívetek, csontjaitok, mint a fű sarjadoznak, és ismeretessé lesz az Úr keze az ő szolgáin.


Graduale (Mt 11,25)

Hálát adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és okosaktól, és kinyilatkoztattad a kisdedeknek. (Zsolt 70,5) Te vagy, Uram, ifjúkorom óta bizodalmam.Alleluja
(Sir 39,17-19)

Alleluja, alleluja. Virultok, mint a patak mellé ültetett rózsa; édes leszen illatotok, mint a Libanoné, virágoztok, mint a liliom és illatot ontotok, és levéldíszbe öltöztök. Zengjetek dalt és áldjátok az Urat műveiért.
Alleluja.


Evangélium (Mt 18,1-4)

Az időben Jézushoz járulának a tanítványok, mondván: ugyan ki nagyobb a mennyek országában? És magához híván Jézus egy kisdedet, közéjük állítá és mondá: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok és nem lesztek mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisded, az nagyobb a mennyek országában.


Offertorium (Lk 1,46-48)

Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendezik az én lelkem az én üdvözítő Istenemben. Mert meglátta az ő szolgálójának alázatosságát, nagy dolgot cselekedett énvelem a Hatalmas.Secreta


Adományunkat, Urunk, kérünk, tegye kedvessé előtted Szent Teréz szüzednek szent könyörgése, hogy akinek tiszteletére ünnepélyesen bemutatjuk, annak érdemei által váljék elfogadottá. A mi Urunk.Communio
(MTörv 32,10-12)


Felkarolta s oktatgatta és mint szemefényét óvta. Miként a sas tette, kiterjesztette szárnyait s felkapta, s tulajdon szárnyain hordozta. Egyedül az Úr vezette.Postcommunio


A mennyei misztérium gyújtsa fel bennünk, Urunk, azt a tüzet, mellyel Szent Teréz szüzed magát felajánlotta Neked a szeretet áldozatául az emberekért
.
A mi Urunk.A szentmise magyarázata

Lisieux-i Szent Teréz a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Már gyermekkorától fogva szent életre vágyakozott. 15 évesen lépett  be a Kármelbe. Nagy szenvedések után, 24 évesen vétetett fel a mennybe, ahonnan ígérete szerint rózsaesőt (kegyelmet) hullat a földre. Kultusza Magyarországon is jelentős.
Miséjét (Veni) XI. Piusz pápa 1928-ban rendelte el az Egyház számára. Végig saját szövegekből áll, az újabb szentek miseformuláihoz hasonlóan az ünnepelt szent életét tükrözi vissza. Különösen szépek és bensőségesek Kis Szent Teréz miséjének szövegei, mert önéletrajzának misztikus szárnyalású helyeire utalnak. (Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza, Ecclesia, Bp. 1993.)


Introitus: Jöjj a Libanonról, mátkám, jöjj a Libanonról, jöjj, megsebezted szívemet, mátkám, húgom, megsebezted szívemet. Dicsérjétek az Urat, ti gyermekek, dicsérjétek az Úr nevét.

[Már 9 évesen] "...akkora erővel éreztem, hogy a legkisebb kétség sem volt a szívemben: ez nem gyermekálom, melyet magával ragadó hatás kelt, hanem egy isteni hívás bizonyossága; a Kármelbe akartam menni, ... Jézusért egymagáért." (71.)


Lectio: Ezeket mondja az Úr: íme én Sionra bocsátom a békét, mint folyamot, és mint megáradt patakot a nemzetek dicsőségét, hogy azt igyátok. Keblen hordoznak majd és térden becéznek titeket. Mint akit anyja becéz, úgy vigasztallak meg én titeket, és Jeruzsálemben vigasztalást leltek. Meglátjátok és örül majd szívetek, csontjaitok, mint a fű sarjadoznak, és ismeretessé lesz az Úr keze az ő szolgáin.

"Én tehát jöttem, megsejtve, hogy megtaláltam, amit kerestem és tudni akarván, én Istenem, hogyan bánsz azzal az egészen kicsivel, aki felel a te hívásodra, tovább kutattam és íme, ezt találtam: Mint ahogy az anya ringatja gyermekét, úgy vigasztallak meg én téged, keblemen hordozlak majd és térdemen ringatlak téged. Ennél gyengédebb, ennél dallamosabb szavaknak soha nem örvendett még a lelkem; a felvonó, amelynek egészen az Égig kell emelnie engem, a te  karjaid, ó Jézus! Ehhez nem szükséges nagyobbodnom, ellenkezőleg, az kell, hogy kicsi maradjak s hogy egyre inkább azzá legyek. (245.)


Graduale: Hálát adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és okosaktól, és kinyilatkoztattad a kisdedeknek. Te vagy, Uram, ifjúkorom óta bizodalmam.

[amikor újoncmesternővé nevezte ki elöljárója] "...nem ijedt meg tapasztalatlanságomtól, fiatalságomtól, talán emlékezett arra, hogy gyakran úgy tetszik az Úrnak, hogy a kicsinyeknek adja meg a bölcsességet s hogy egy napon örömében elragadtatva áldotta Atyját, hogy elrejtette titkait az okosak elől és kinyilatkoztatta a legkisebbeknek." (247.)


Alleluja: Virultok, mint a patak mellé ültetett rózsa; édes leszen illatotok, mint a Libanoné, virágoztok, mint a liliom és illatot ontotok, és levéldíszbe öltöztök. Zengjetek dalt és áldjátok az Urat műveiért.

"Úgy szerette apró virágját, hogy meg akarta őrizni a világ mérgezett lehelletétől; éppen csak, hogy nyiladozni kezdett a kelyhe, mikor az Isteni Szabadító Kármel hegyére ültette át, ahol az a két Liliom [nővérei], amely életének tavaszán is körülvette és lágyan ringatta őt, ott ontotta már édes illatát." (25.)


Communio: Felkarolta s oktatgatta és mint szemefényét óvta. Miként a sas tette, kiterjesztette szárnyait s felkapta, s tulajdon szárnyain hordozta. Egyedül az Úr vezette.


"Én úgy nézem, hogy csak gyenge kicsi madár vagyok, amelyet csak gyenge pihe föd, nem vagyok sas, egyszerűen csak sasszemem és sasszívem van, mert végtelen kicsinységem dacára is oda mer tapadni tekintetem az Isteni Naphoz... A kicsi madár repülni szeretne a ragyogó nap felé, amely elbűvöli szemét, utánozni szeretné sastestvéreit, akikről látja, hogy egészen a Szentháromság Isteni tűzhelyéig emelkednek fel... Az én őrültségem az, hogy könyörgök testvéreimnek, a Sasoknak, nyerjék el számomra azt a kegyet, hogy magának az Isteni Sasnak a szárnyaival szállhassak a Szeretet Napja felé." (233-236.)


Postcommunio: A mennyei misztérium gyújtsa fel bennünk, Urunk, azt a tüzet, mellyel Szent Teréz szüzed magát felajánlotta Neked a szeretet áldozatául az emberekért.

"Én csak gyermek vagyok, gyámoltalan és gyenge, azonban éppen gyengeségem tesz elég merésszé ahhoz, hogy a te Szereteted Áldozatául ajánljam fel magam, ó Jézus! ...a Szeretet egészen elégő áldozatául választott engem, gyenge és tökéletlen teremtményt." (229.)