Hírek‎ > ‎

2012.03.12. - Nagyböjti mise a hagyományos (tridenti) rítusban

Talmácsi József, 2012. márc. 3. 6:26   [ 2014. febr. 13. 13:16 frissítve ]
"Könyörülj rajtam, Uram, mert taposnak rajtam az emberek!(Zsolt 55,2)

2012. március 12-én (hétfőn) 18.30 órakor

énekelt nagymise

lesz

nagyböjt 3. vasárnapját követő hétfőről

a római rítus rendkívüli formájában

a kecskeméti Piarista Templomban. 

A zenei szolgálatot a Piarista Templom Liturgikus Kórusa látja el: 

gregorián tételek és népénekek hangzanak fel. 

     ⃰⃰

A mise után ünnepélyes nagyböjti vesperásra kerül sor.
Nagyböjt 3. vasárnapja utáni hétfő miséje

Introitus
 (Zsolt 55,5)
Istenben dicsekszem szóval, az Úrban dicsekszem beszédeimmel; Istenben remélek, nem félek, ember mit árthat nekem. (Zsolt 55,2) Könyörülj rajtam, Isten, mert taposnak rajtam az emberek, egész nap bántanak, gyötörnek.  Dicsőség...Könyörgés
Öntsd kegyesen szívünkbe, kérünk, Urunk, kegyelmedet, hogy miként a hús élvezetétől tartózkodunk, úgy érzékeinket a bűnös kicsapongásoktól visszatartsuk. A mi Urunk. 

Szentlecke a Királyok könyvéből (2 Kir 5,1-15)

Ama napokban: Náámán, Szíria királyának hadvezére, nagy és tekintélyes ember volt ura előtt, mert általa adott az Úr győzelmet Szíriának. Vitéz és gazdag ember volt, de poklos. Egyszer azonban portyázni menének a szíriaiak és foglyul ejtének Izrael földjéről egy kis leányt. Ez Náámán feleségének szolgálatába jutott, és azt mondá asszonyának: Bárcsak lett volna az én uram annál a prófétánál, aki Szamariában vagyon, biztosan meggyógyította volna a poklosságtól, amelyben vagyon. Náámán erre beméne urához s elbeszélé néki, mondván: így s így szólt az Izrael földjéről való leány. Mondá erre néki Szíria királya: Eredj el, s én majd küldök egy levelet Izrael királyának. Az, miután elment és magával vitt tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat s tíz váltóruhát, elvivé a levelet Izrael királyának. Ezek a szavak voltak benne: Ha e levelet megkapod, tudd, hogy hozzád küldöttem szolgámat, Náámánt, hogy meggyógyítsd poklosságából. Mikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatá ruháját s mondá: Isten vagyok-e én, hogy ölni s éltet adni tudjak, hogy ez hozzám küld, hogy meggyógyítsak valakit poklosságából? Észrevehetitek s láthatjátok, hogy csak ürügyet keres ellenem. Mikor ezt Elizeus, az Isten embere meghallotta, azt tudniillik, hogy Izrael királya megszaggatta ruháját, elkülde hozzá ezzel az üzenettel: Miért szaggattad meg ruháidat? Jöjjön hozzám, s tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Odaméne tehát Náámán, lovaival és szekereivel együtt, és megálla Elizeus házának ajtaja előtt. Ekkor Elizeus követet külde ki hozzá ezzel az üzenettel: Menj és fürödjél meg hétszer a Jordánban, s akkor tested visszanyeri egészségét s megtisztulsz. Megharaguvék erre Náámán és elméne, mondván: Azt hittem, hogy ki fog jönni hozzám, megáll, segítségül hívja az Úrnak, Istenének nevét, megérinti kezével a poklosság helyét s meggyógyít. Hát nem jobbak-e az Ábána és a Fárfár, Damaszkusz folyói, Izrael valamennyi vizénél arra, hogy bennük megfürödjem és megtisztuljak? Mikor azonban megfordult és bosszankodva elment, eléje járulának szolgái s így szólának hozzá: Atyám, ha nagy dolgot mondott volna is neked a próféta, bizonyára meg kellett volna tenned; mennyivel inkább, hogy most csak azt mondotta néked: Fürödjél meg és megtisztulsz. Leméne és megfürdék hétszer a Jordánban az Isten emberének szava szerint, s ismét olyan lőn a teste, mint egy kis gyermek teste és megtisztula. Erre visszatére az Isten emberéhez egész kíséretével együtt, s beméne, s megálla előtte s mondá:  Immár tudom, hogy nincs másutt Isten az egész földön, hanem csakis Izraelben. 


Graduale (Zsolt 55,9 és 2)
Isten, feltárom előtted éltemet: gyűjtsd magad elé könnyeimet.
Könyörülj rajtam, Isten, mert taposnak rajtam az emberek, egész nap bántanak, gyötörnek.


Traktus (Zsolt 102,10)
Uram, ne bűneink szerint cselekedj vélünk, és ne gonoszságaink szerint fizess nekünk! Ne emlékezzél régi gonoszságainkra, siessen elénk a te irgalmasságod, mert igen szegényekké lettünk. Segíts meg minket, mi szabadító Istenünk, és a te neved dicsőségéért szabadíts meg minket, légy kegyelmes a mi bűneinknek a te nevedért.


Evangélium (Lk 4,23-30)

Az időben mondá Jézus a farizeusoknak: Bizonyára azt a példabeszédet fogjátok nekem mondani: orvos, gyógyítsd tenmagadat! Amiket hallottunk, hogy Kafarnaumban történtek, cselekedd itt is hazádban. Ő pedig mondá: Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy vala Illés napjaiban Izraelben, mikor bezárult az ég három évig és hat hónapig, úgy hogy nagy éhség lőn az egész földön. Mégis azok közül egyikhez sem küldeték Illés, hanem csak a szidonföldi Szareptába, az özvegyasszonyhoz. És sok poklos vala Izraelben Elizeus próféta idejében, de azok közül senki sem tisztult meg, hanem csak a szíriai Náámán. Hallván ezeket, eltelének mindnyájan dühvel a zsinagógában; és fölkelvén, kiűzék őt a városból, és fölvivék ama hegy párkányára, melyen városuk vala építve, hogy letaszítsák. Ő pedig átmenvén közöttük eltávozék.


Offertorium (Zsolt 54,2-3)
Hallgasd meg, Isten, könyörgésemet, és ne vesd meg esdeklésemet! Figyelj reám és hallgass meg engem!


Secreta

Szolgálatunk neked hozott áldozati adományait változtasd át, Urunk, számunkra üdvöt hozó szentséggé. A mi Urunk.


Communio
 (Zsolt 13,7) 

Ki ad Izraelnek Sionból szabadulást? Mikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákob és örvendezik majd Izrael.


Postcommunio

Add meg, kérünk, mindenható és irgalmas Isten, hogy amit ajkainkkal veszünk, tiszta szívvel fogadjuk. A mi Urunk. 


Oratio super populum
Könyörögjünk. Alázzátok meg fejeteket Isten előtt. Jöjjön, Urunk, irgalmad segítségünkre, hogy a bűneink miatt fenyegető veszélyektől oltalmad által megszabaduljunk, és szabadításod által megmeneküljünk. A mi Urunk. 
A szentmise magyarázata (Pius Parsch: Üdvösség éve, Bp. 1936.)

Nagyböjt 3. hetének hétfője    
    A pogányok eljönnek Izrael orvosához és meggyógyulnak nála - saját honfitársai pedig ellenségesen fogadják Jézust, sőt meg akarják őt ölni Názáretben
: ez már kereszthalálának előjátéka. Így egybecseng a keresztség és a szenvedés motívuma.

    A mai nap azért volt jelentős, mert ma hívták meg a hívőket a szerdai skrutiniumra (hittanulók vizsgája).

    A szentmise olvasmányai a hittanulóknak szólnak. Miként Náámán, ők is ki vannak választva a pogányságból, hogy megtisztuljanak poklosságuktól a keresztség Jordán-vizében. Náámán a pogányegyház előképe. Izrael pedig kiutasítja Megváltóját városából, és meg akarja őt ölni. Az énekrészek azokról a harcokról, lelki küzdelmekről szólnak, amelyeket a hittanulóknak kellett kiállniok, mielőtt győzedelmeskedtek, de egyben elsírják a vezeklők bánatkönnyeit is:
Isten, feltárom előtted éltemet: gyűjtsd magad elé könnyeimet.

    Az olvasmányok megragadó szembeállítást tartalmaznak: a pogány messze földről jön Izraelbe, hogy meggyógyuljon, - Krisztust pedig tulajdon városában saját honfitársai megtagadják. A pogány gyógyulásra talál Izrael "orvosánál", a názáretbeliek pedig tulajdon orvosukat taszítják el. Komoly figyelmeztetés ez számunkra, akik az Úr honfitársai vagyunk!

    A szentmise egyik főgondolata: alázat és engedelmesség biztosítja az üdvösséget. A hatalmas szír főember próbatétele megaláztatás volt: nem bocsájtották be, hétszer kellett a Jordánban megfürödnie. Minket az Egyházhoz utasít Krisztus: az Egyház minden intézménye az alázatosság iskolája. Az Üdvözítő is ezt az utat járta.

   

A kép, a mai communio kérdése, összefoglalja az egész mise gondolatait, mert az igazi orvosra és gyógyítóra utal, akinek Elizeus előképe volt. Náámánhoz hasonlóan a hittanulók, a vezeklők és a hívők Nála keresik lelkük gyógyulását, történjék ez akár a Jordán keresztségében, akár az Eucharisztiában. A Jordán a szentségek kegyelmi folyamának a szimbóluma. A communio kérdésére a teljes feleletet a Q iniciálé adja meg: a mi üdvünk Krisztus, az igazi hal: Ichthys. Az ő keresztáldozatában (a horgony keresztszimbólum) van minden reményünk.